Minggu, 05 April 2009

PERINGKAT KYU DAN SABUK AIKIDO

MATERI UJIAN KENAIKAN TINGKAT – KYU INSTITUT AIKIDO INDONESIA

Kyu 1 (min. 6 bulan / 70 kali latihan setelah ujian kyu 2)

Teknik / Waza Kyu 2 + Tachi Waza:

Ryotedori => Koshinage

Katadori Menuchi => Ikkyo s/d Gokyo

Shomenuchi => Kaitenosae, Kaiten-nage, Udegarami

Hanmi Handachi Waza:

Yokomenuchi => Ikkyo s/d Gokyo, Iriminage, Shihonage

Shomenuchi => Kotegaeshi

Ushiro Waza:

Ushiro Ryotedori => Shihonage, Jujigarami, Koshinage

Ushiro Katatedori Kubijime => Iriminage, Dai-Sankyo, Koshinage

Jiyu Waza

Suwari / Zagi Waza: Tsuki => Ikkyo s/d Gokyo, Iriminage

KYU 2 – WAZA (min. 6 bulan / 70 kali latihan setelah ujian kyu 3)

Teknik / Waza Kyu 3 + Tachi Waza:

Morotedori => Ikkyo s/d Gokyo, Iriminage (2)

Katatedori => Koshinage

Ryotedori => Tenchinage

Tsuki => Tenbinage, Kaitenage

Hanmi Handachi Waza:

Katatedori => Dai Sankyo, Shihonage, Kaitenage

Ushiro Waza:

Ushiro Ryotedori => Ikkyo s/d Gokyo, Iriminage, Shihonage

Jiyu Waza

Suwari / Zagi Waza:

Yokomenuchi => Ikkyo s/d Gokyo, Iriminage

KYU 3 – WAZA (min. 6 bulan / 70 kali latihan setelah ujian kyu 4)

Teknik / Waza Kyu 4 + Tachi Waza:

Yokomenuchi => Kotegaeshi, Tenbinage, Koshinage

Ryotedori => Kotegaeshi, Tenchinage

Munadori => Ikkyo s/d Gokyo, Iriminage

Ushiro Waza:

Ushiro Ryotedori => Ikkyo s/d Sankyo

Jiyu Waza

Suwari / Zagi Waza: Shomenuchi => Ikkyo s/d Gokyo, IriminageKYU 4 – WAZA (min. 6 bulan / 70 kali latihan setelah ujian kyu 5)

Teknik / Waza Kyu 5 + Tachi Waza:

Tsuki => Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Gokyo, Shihonage, Kotegaeshi

Munadori => Shihonage

Morotedori => Kokyunage, Kotegaeshi

Ryotedori => Shihonage, Iriminage

Suwari / Zagi Waza:

Katatedori => Ikkyo s/d Gokyo, Iriminage, Shihonage

Kosadori / Aihanmi Katatedori => Ikkyo s/d Gokyo, Iriminage, Shihonage

KYU 5 – WAZA (min. 5 bulan / 60 kali latihan setelah ujian kyu 6)

Teknik / Waza Kyu 6 + Tachi Waza:

Kosadori / Aihanmi Katatedori => Sankyo, Yonkyo, Gokyo

Katatedori => Sankyo, Yonkyo, Gokyo, Kotegaeshi, Kaiten-nage

Yokomenuchi => Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Gokyo

Shomenuchi => Sankyo, Yonkyo, Gokyo, Shihonage

Tsuki => Ikkyo, Iriminage

KYU 6 – WAZA (min. 4 bulan / 45 kali latihan)

Teknik / Waza Kyu 7 + Tachi Waza:

Kosadori / Aihanmi Katatedori => Nikyo

Katatedori => Nikyo, Shihonage, Sumiotoshi

Yokomenuchi => Iriminage

Shomenuchi => Nikyo

KYU 7 – WAZA (min. 4 bulan sejak kyu 8 / sejak memulai latihan)

Teknik / Waza Kyu 8 + Tachi Waza:

Katatedori => Ikkyo, Iriminage

Yokomenuchi => Ikkyo

Shomenuchi => Ikkyo

KYU 8 – WAZA (minimum 3 bulan latihan)

Teknik / Waza Kyu 9 + Tachi Waza:

Yokomenuchi => Shihonage

Shomenuchi => Iriminage


KYU 9 – WAZA (minimum 3 bulan latihan)

Teknik / Waza Kyu 10 + Tachi Waza: Kosadori / Aihanmi Katatedori => Iriminage, Shihonage

KYU 10 – WAZA (minimum 3 bulan latihan)

Taisabaki: Irimi, Tenkan, Kaiten

Sabaki Kata: Shomenuchi, Yokomenuchi, Tsuki

Ikkyo-Undo, Funakogi-Undo, Zengo-Undo, Shiho-Undo, Hapo Undo

Shiko: Mae, Ushiro, Kaiten

Ukemi: Mae, Ushiro

Tachi Waza: Kosadori / Aihanmi Katatedori => Ikkyo

Suwari / Zagi Waza: Kokyuho(from : www.iai-dojo.webs.com)